29 września 2014

Regulamin III Biegu Noworocznego

I. Organizator

 1. Organizatorem wydarzenia ?III Bieg Noworoczny? zwanej dalej ?Wydarzeniem?, jest S4 Daniel Nowak z siedzibą w Warszawie 04-294, ul. Kwatery Głównej 46E/27, Regon 146932555 , NIP: 948-218-45-80.

II. Cele

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 3. Promocja Warszawy jako miasta przyjaznego dla biegaczy.

 4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa.

III. Termin i miejsce

 1. Wydarzenie odbędzie się w dniu 1 stycznia 2017 r. w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Start przewidziany jest na godzinę 14:00.

 2. Szczegółowa trasa Wydarzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydarzenia (dalej jako: ?Strona Internetowa?) nie później niż dnia 14 grudnia 2016 r.

 3. Długość trasy wynosi 5,4 km (3 okrążenia po 1,8 km każde).

 4. Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonej przez Organizatora strefie. Informacja o strefie startu zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej.

 5. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie chipów. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto.

 6. Termin lub miejsce Wydarzenia może ulec zmianie, jak również Wydarzenie może zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Wydarzenia z winy wyłącznej Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale IX ust. 1 Regulaminu (dalej jako: ?Opłata Rejestracyjna?).

IV. Limit czasu

 1. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 h 00 min.

 2. Uczestnicy Wydarzenia, którzy nie zameldują się na mecie po upływie limitu czasu od strzału startera, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. Punkt kontrolny

 1. Punktem kontrolnym pomiaru czasu będzie linia startu/mety.

VI. Warunki uczestnictwa

 1. Wszyscy Uczestnicy Wydarzenia muszą być urodzeni nie później niż w dniu 1.01.2001 r., czyli w dniu Wydarzenia posiadać ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia w momencie odbioru pakietu startowego zgody rodzica/opiekuna prawnego do udziału w Wydarzeniu

 2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej jako: ?Formularz Rejestracyjny?) znajdującego się na Stronie Internetowej www.protempo.pl, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, a także udzielenie Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach Partnerów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 2. Organizator ustala limit 500 uczestników w Wydarzeniu. W przypadku wyczerpania się limitu Uczestników rejestracja zostanie zamknięta. Numery startowe przydzielone zostaną po zamknięciu rejestracji.

 3. Podczas Wydarzenia wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona. Osoby bez widocznego numeru mogą zostać poproszone o zejście z trasy biegu oraz mogą być wykluczone z klasyfikacji generalnej.

 4. Zabrania się wnoszenia na trasę Wydarzenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Wydarzenia zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Wydarzeniu osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.

 5. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skracanie trasy może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Wydarzenia, podobnie jak naruszenie ust. 7  powyżej.

 6. Organizator zwraca uwagę Uczestników Wydarzenia na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Wydarzenia oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.

 7. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Wydarzeniu.

 8. Uczestników Wydarzenia obowiązuje niniejszy Regulamin.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

VII. Zgłoszenie i rejestracja do Wydarzenia

 1. Zgłoszenia do Wydarzenia przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej www.protempo.pl, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe.

 2. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego na podany w formularzu adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Aby ukończyć rejestrację, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej.

 3. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej status rejestracji można sprawdzić na stronie z listą uczestników.

VIII. Opłata Rejestracyjna oraz odbiór Pakietu Startowego

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej.

 2. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanym na Stronie Internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych. Data płatności liczona jest w momencie zaksięgowania jej na koncie Organizatora.

 3. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony Internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN).

 4. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy ani przeniesienie praw na innego uczestnika, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 5. O terminie i miejscu odbioru pakietów startowych Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz serwisach społecznościowych.

IX. Opłata rejestracyjna

 1. Wysokość Opłaty Rejestracyjnej:
  – do 31 października 2016 roku – 30 zł
  – do 10 grudnia 2016 roku – 35 zł
  – do 31 grudnia 2016 roku oraz w dniu Wydarzenia – 40 zł

 2. Wpłaty należy dokonać na: S4 Daniel Nowak, ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa, nr konta: 38 1140 2004 0000 3302 7633 1774
 3. Dane do przelewu każdy z uczestników otrzyma podczas procesu rejestracji, na podany adres e-mail.
 4. W przelewie prosimy zamieścić informację za kogo dokonywana jest wpłata wraz z rokiem urodzenia np: „III Bieg Noworoczny – Jan Kowalski, 1978”.

X. Klasyfikacja i nagrody

 1. W Wydarzeniu będzie prowadzona klasyfikacja OPEN mężczyzn i kobiet oraz w kategoriach wiekowych:
  – K20/M20 – do 29 lat
  – K30/M30 – 30-39 lat
  – K40/M40 – 40-49 lat
  – K50/M50 – 50-59 lat
  – K60/M60 – 60-69 lat
  – K70/M70 – 70 i więcej lat

 1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Wydarzenie, otrzymają pamiątkowy medal.

 2. Nagrody zostaną przyznane w kategorii Open Kobiety i Open Mężczyźni za trzy pierwsze miejsca.

XI. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Wydarzeniu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Administratorem danych osobowych jest firma S4 Daniel Nowak, ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294 Warszawa.

 2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane:

a) w zakresie prowadzenia i realizacji Wydarzenia,

b) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 1. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Wydarzenia, Organizator będzie uprawniony do przekazywania Uczestnikowi informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail lub numer telefonu, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Wydarzenia, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Wydarzenia i funkcjonowania Strony Internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

 3. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Kontrola antydopingowa. Organizator zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród Uczestników Wydarzenia.

 2. Pisemne protesty oraz reklamacje dotyczące Wydarzenia (dalej jako: ?Protesty?) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@biegnoworoczny.pl w terminie 48 godzin po zakończeniu wydarzeniu. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od daty ich otrzymania.

Dodaj komentarz